Τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Νεράιδας

2020-04-29

"Συντήρηση-επισκευή τεχνικών υποδομών"

Με σχετική απόφαση του Δ.Σ., που ελήφθη στις 28 Απριλίου, ο Δήμος Πύλης διακηρύσσει ότι θα προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση - κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Νεράιδας». Ο διαγωνισμός για το έργο αυτό, που ανήκει στην κατηγορία των «έργων οδοποιίας», θα γίνει με έγγραφες προσφορές, το δε κριτήριο για την κατακύρωση στον ανάδοχο, θα είναι η πιο συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά (ν. 4412/2016).

Κύριος του έργου του έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ, ο οποίος και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, ως τις 13 Μαίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. (ως την ώρα αυτή θα παραλαμβάνονται οι προσφορές), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης, στην οδό Ερμού 5 στην Πύλη Τρικάλων, στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης και ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δε γίνει τη μέρα αυτή, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 21-5-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στο Δημαρχείο Πύλης, Ηρώων 1940, αρ 1, μέχρι τις 8-5-2020. Τα τεύχη διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους και από την ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης (www.dimospylis.gr). Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350321, αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία Δημήτριος Φέκος.

Να πούμε πως ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), η δε συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Στην παρακάτω παρατιθέμενη τεχνική περιγραφή, μπορείτε να δείτε σε γενικές γραμμές τι είδους εργασίες θα γίνουν και οι οποίες πάντως θα αποβλέπουν στη στη βελτίωση και συντήρηση των τεχνικών υποδομών εντός των οικισμών καθώς και στην εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της δημοτικής ενότητας Νεράιδας του Δήμου Πύλης, έτσι όπως αυτές προέκυψαν και από τις προτάσεις των τοπικών συμβουλίων.

ΤΕ Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες συντηρήσεως των τεχνικών υποδομών στους οικισμούς της Δ.Ε Νεράιδας του Δήμου Πύλης κυρίως με την αποκατάσταση, συντήρηση και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων. Γενικά πρόκειται για εργασίες , όπως αυτές προέκυψαν και από τις προτάσεις των τοπικών συμβουλίων , που αποβλέπουν στη βελτίωση και συντήρηση των τεχνικών υποδομών εντός των οικισμών καθώς και στην εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της δημοτικής ενότητας Νεράιδας του Δήμου Πύλης έτσι όπως αυτές προέκυψαν και από τις προτάσεις των τοπικών συμβουλίων Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης λόγω των παρατεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων σε συνάρτηση με το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και τα γεωτεχνικά δεδομένα αυτής. 

Αποτέλεσμα αυτών είναι οι εκτεταμένες κατολισθήσεις πρανών, η βύθιση του καταστρώματος της οδού σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου καθώς και η ανεξέλεγκτη ροή των επιφανειακών υδάτων λόγω της μη ύπαρξης των απαραίτητων τεχνικών έργων .
Με την παρούσα εκτός από τις εργασίες αποκατάστασης προβλέπεται η διάνοιξη τάφρων απορροής των υδάτων, η κατασκευή σωληνωτών και πλακοσκεπών οχετών, η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και άλλων απαραίτητων τεχνικών έργων για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.