ΟΧΙ του Δήμου Πύλης στις ανεμογεννήτριες

2020-12-31

Ομόφωνη η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Στην τελευταία Συνεδρίαση της χρονιάς (28-12-2020), που έγινε με τηλεδιάσκεψη, στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης, ελήφθη μια σημαντική απόφαση. 

Ψηφίστηκε ομόφωνα, η αρνητική θέση του Δήμου, στην κάθε μορφής εγκατάσταση ανεμογεννητριών και στη λειτουργία αιολικών πάρκων.

Επίσης στην ίδια συνεδρίαση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός του Δήμου Πύλης για το έτος 2021 που έρχεται, που παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του έτους θα ανέρχονται στο ποσό του 1.000.000,00€, με τα ως τώρα δεδομένα να δείχνουν ότι μπορεί να είναι αυξημένα κατά 200.000,00€, ικανά να χρηματοδοτήσουν τον προϋπολογισμό του 2021. Οι υποχρεώσεις του Δήμου προς τρίτους στο τέλος του 2020, σε συνάρτηση με την επιχορήγηση για τις δικαστικές αποφάσεις θα ανέρχονται στο ύψος των 180.000,00€ περίπου. Οι δανειακές υποχρεώσεις επίσης εξυπηρετούνται ομαλά , ύστερα από την αναχρηματοδότηση που επετεύχθη το 2016, δίνοντας ρευστότητα και ανάσα στο Δήμο και θα ανέρχονται στο τέλος του 2020 στο ύψος των 5.310.000,00€.

Στον Προϋπολογισμό του 2021 έχει καταγραφεί ποσό ύψους 600.000,00€ για την εκπόνηση μελετών.