Για το Υ.Η.Ε Μεσοχώρας

2019-10-11

Υπογράφηκε το συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης


Όπως διαβάζουμε στο δελτίο τύπου του Δήμου Πύλης, της 11ης Οκτωβρίου, υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Πύλης και της εταιρείας ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ, το Συμφωνητικό Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης για την αξιοποίηση του ΥΔΕ Μεσοχώρας.

Συγκεκριμένα το Δελτίο αναφέρει: «Στα πλαίσια των ενεργειών του Δήμου Πύλης με στόχο την προώθηση υλοποίησης του έργου: «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων», υπογράφηκε χθες το Συμφωνητικό Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης με Τίτλο: «ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΔΕ) ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ» μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Μαράβα και της εταιρείας ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης Κάτω των Ορίων του ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε., όπως προβλέπεται στον όρο 4.3.1.17 της Α.Π. οικ. 34701/04-08-2018 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.